Vitnemål / kompetansebevis

Etter avsluttet prøve blir protokoll for prøveavleggelsen sendt fagopplæringsseksjonen i fylkeskommunen som utsteder vitnemål/kompetansebevis.

En fag- eller svenneprøve kan vurderes til:

  • bestått meget godt
  • bestått
  • ikke bestått.

Når både den teoretiske og praktiske del av prøven er bestått, blir det utstedt fag- eller svennebrev. I Rogaland skjer utdelingen av fag- og svennebrev i februar hvert år.

Kandidater som får karakteren Ikke-bestått, kan avlegge ny prøve. Lærlinger og skoleelever kan gå opp til ny prøve så fort det er hensiktsmessig og praktisk mulig, mens praksiskandidater må vente i minst 6 mnd. Prøvenemndas begrunnelse for karakteren, blir sendt til kandidaten sammen med kompetansebevis på ikke-bestått prøve.

Klage

Ved ikke-bestått prøve, kan en klage på prøvenemndas avgjørelse. Klagefristen er 3 uker. En kan klage hvis en er uenig i prøvenemndas faglige vurderinger eller hvis en mener det er begått formelle feil i tilknytning til prøveavleggelsen. Men en kan ikke klage på bestått resultat selv om en mener en burde ha fått bestått meget godt.

Klage på formelle feil blir avgjort av en fylkeskommunal klagenemnd, mens faglige klager behandles av en sentral klagenemnd. En eventuell klage må være skriftlig og begrunnet og skal sendes til Rogaland fylkeskommune, Seksjon for fagopplæring.

Du kan ikke avlegge ny prøve før klagen er ferdig behandlet.

Vitnemål for studiekompetanse

Har du tatt fagene for studiekompetanse (påbyggsfagene) etter at du har fått vitnemål for bestått fagopplæring? Hvis vitnemålet er utstedt av Rogaland fylkeskommune, kan vi lage vitnemål for studiekompetanse. Ta kontakt på fagopplaering@rogfk.no, skriv «Vitnemål for påbygg» i emnefeltet.

Kopi av fag-/svenneprøve

Du kan bestille utskrift (kopi) av din dokumentasjon på din utdanning ved å fylle ut  dette skjemaet.

Duplikat av vitnemål, kompetansebevis, melding om bestått prøve, fagbrev og svennebrev koster 500 kroner pr. stk.

Har du bestått fagopplæring i kunnskapsløftet og ønsker å bestille kompetansebevis/vitnemål på engelsk fyll ut  dette skjemaet.

Autorisasjon

Til deg som har fullført og bestått utdanning i helsearbeiderfaget eller ambulansefaget

Du må ha autorisasjon fra Helsedirektoratet for å praktisere innenfor faget ditt. Vi sender lister til Helsedirektoratet via tjenesten Altinn men du tar selv den videre kontakten for å få autorisasjon. Med vår innmeldingsliste vil du kunne få din autorisasjon kort tid etter at du har betalt et gebyr.

Framgangsmåte:

  • Fylkeskommunen sender oversiktslister over nye fagarbeidere, inn til Helsedirektoratet hver måned. Dette er et tilbud fra Rogaland fylkeskommune.
  • Viktig! Vi søker ikke autorisasjon for fagarbeiderne.
  • Du må selv sørge for å skaffe deg autorisasjon.
  • Du vil få en epost fra Altinn hvor du får beskjed om å logge inn og betale et gebyr på kr. 1665,-.
  • Du må betale dette gebyret til Helsedirektoratet for å få autorisasjon.
  • Hvis du ikke har svart og betalt innen 60 dager, må du selv søke autorisasjon. Da er behandlingstiden 4-6 uker fra du sender søknad.
  • Når du har betalt gebyret, må du selv søke deg opp i Helsepersonellregisteret, der vil du også finne ditt HPR-nummer.

Du kan lese mer om autorisasjon på:  www.helsedirektoratet.no/autorisasjon

Del denne artikkelen på:

Hvis du har lærekontrakt eller opplæringskontrakt skal du ha fag/-svenneprøve eller kompetanseprøve før læretiden er slutt, men ikke tidligere enn 3 måneder før lærekontrakten går ut. Alle fag og eksamener skal normalt være bestått før oppmeldingen godkjennes og du kan gå opp til prøve.

Praksiskandidater kan avlegge fag/svenneprøve når oppmeldingen er godkjent og oversendt prøvenemnda for faget.

Les mer >
Skjema for bestilling av duplikat (96,96 kB) Skjema for bestilling av vitnemål på engelsk (97,69 kB)