Lærekandidater

En lærekandidat tegner en opplæringskontrakt med sikte på en mindre omfattende prøve enn fag- og svenneprøve. Lærekandidater har arbeidsoppgaver innenfor en avgrenset del av læreplanen. Normalt følger lærekandidaten hovedmodellen med 2 år i skole og 2 år i bedrift, men dette kan fravikes. Gjennom læretiden har lærekandidaten samme rettigheter og plikter som lærlinger. Mer informasjon om denne ordningen finner du  her.

Som lærekandidat skal du:

 • Inngå en opplæringskontrakt
 • ha opplæring etter en individuell lærekandidatplan
 • få underveisvurdering på lik linje med lærlinger
 • settes i stand til å mestre opplæringssituasjonen
 • oppnå så høy kompetanse som mulig
 • bli best mulig kvalifisert for arbeidslivet

Du som lærekandidat skal være aktiv og engasjere deg i opplæringen. Det følger både plikter og rettigheter med et læreforhold. En læreplass blir ikke tildelt slik som en skoleplass, og du har ingen garanti for at du får en læreplass kun gjennom å søke i Vigo. Skolen kan hjelpe deg med å finne lærebedrift. Lærekandidater er ansatte i en bedrift, og det er bedriften som bestemmer om de ønsker å ansette en lærekandidat. Dersom det ikke er mulig å finne en aktuell bedrift, kan opplæringen måtte gjennomføres i skolen på lik linje med søkere til læreplass som ikke får lærekontrakt.

Søknad og søknadsfrist til lærekandidatordningen

 Du søker via nettsiden vigo.no innen 1. februar.

Søker du om formidling som lærekandidat, må du søke på vigo.no. I tillegg må du fylle ut et  vedleggsskjema i samarbeid med skolen, som skal følge søknaden din og sendes til Seksjon for fag- og yrkesopplæringen. 

Husk søknadsfrist 1. februar.

Søknad med vedlegg sendes til:

Rogaland fylkeskommune
Seksjon for fag- og yrkesopplæring
Postboks 130, 4001 Stavanger

Kontaktperson:
Lilian Helberg, lilian.helberg@rogfk.no

Når det søkes om opplæringskontrakt har avgiverinstans (for eksempel skole, oppfølgingstjenesten for vgs) ansvar for å:

 • Framskaffe sakkyndig tilråding fra PPT
 • Sørge for at vedtak om grunnkompetanse er fattet
 • Finne aktuell opplæringsbedrift
 • Rapport om utplassering
 • Utarbeide en tilpasset opplæringsplan (IOP) i samarbeid med bedriften, ut fra læreplanmålene Vg3 opplæring i bedrift. Eksempel på tilpasset opplæringsplan finner du   her. Ta kontakt med lilian.helberg@rogfk.no dersom du ønsker å få tilsendt tilpasset opplæringsplan i andre fag.

Opplæringskontrakter må godkjennes av Rogaland fylkeskommune for å være gyldige.

 Søknad om opplæringskontrakt

 Rapportskjema om utplassering

Avtale om Opplæringskontrakt

Opplæringskontrakter kan etableres hele året. Når du har gjort en avtale om å bli lærekandidat i en bedrift skriver dere under skjemaet for  avtale om opplæringskontrakt. Avtalen gir grunnlag for oppretting av opplærekontrakten. Den skal signeres av deg som lærekandidat og din faglige- og ansvarlige leder. Kontrakten må dere fylle ut i tre eksemplarer og sende samtlige inn til Rogaland fylkeskommune for godkjenning.

Er du lærekandidat over 21 år er det 6 måneders prøvetid i bedriften.

 Avtale om opplæringskontrakt 

Tilskudd

Når det tegnes opplæringskontrakter med personer med ungdomsrett, utbetales basistilskudd 1. Det utbetales basistilskudd 2 hvis opplæringskontrakter tegnes med personer som ikke har ungdomsrett.

Det er mulig å søke ekstra tilskudd for lærlinger og lærekandidater med spesielle behov. Nærmere opplysninger om dette finnes på   Utdanningsdirektoratets hjemmesider.

Arbeidsavtale og lønn

Lærekandidater skal, på samme måte som lærlinger, ha en arbeidsavtale i tillegg til selve kontrakten. Arbeidsavtalen skal være i samsvar med arbeidsmiljølovens §14-6 og bl.a. inneholde bestemmelser om lønn. Eksempel på arbeidsavtale finner du   her.

Lærebedrift

Bedrifter som tegner kontrakter med lærekandidater, må være godkjent for den delen av læreplanen som lærekandidaten skal ha opplæring i, men har for øvrig de samme forpliktelsene som bedrifter som tar inn lærlinger.

Kompetanseprøve

Bedriften er ansvarlig for å melde opp lærekandidaten til kompetanseprøven ved læretidens slutt. Kompetanseprøven skal ta utgangspunkt i den tilpassede opplæringsplanen (IOP). Prøven skal normalt gjennomføres senest to måneder etter utløpet av læretiden.

Kompetansebevis

Den formelle sluttdokumentasjonen for lærekandidater er et kompetansebevis og skal dokumentere den opplæringen som er gjennomført. Kompetansebeviset utformes slik at kandidaten på et senere tidspunkt skal ha mulighet til å fortsette mot fullt fag-/svennebrev.

Del denne artikkelen på: