Fag-/svenneprøve

Hvis du har lærekontrakt eller opplæringskontrakt skal du ha fag/-svenneprøve eller kompetanseprøve før læretiden er slutt, men ikke tidligere enn 3 måneder før lærekontrakten går ut. Alle fag og eksamener skal normalt være bestått før oppmeldingen godkjennes og du kan gå opp til prøve.

Praksiskandidater kan avlegge fag/svenneprøve når oppmeldingen er godkjent og oversendt prøvenemnda for faget.

Svenneprøve er betegnelsen på prøven i håndverksrelaterte fag, oftest knyttet til gamle tradisjoner. Betegnelsen fagprøve brukes i industri- og servicerettede fag. Fagbrev og  svennebrev er dokumentasjon på fullført og bestått utdanning.

Oppmelding til fag-, svenne- eller kompetanseprøve

Hvis du er lærling eller lærekandidat, er det bedriften som har ansvar for å melde deg opp til prøve.

Praksiskandidater melder seg opp selv. Les mer om praksiskandidater.

 Oppmeldingsskjema til fag-/svenneprøve

Når oppmeldingen er kontrollert og godkjent av Rogaland fylkeskommune, sendes oppmeldingen over til prøvenemnda for faget. Lærebedriften blir kontaktet av prøvenemnda for å avtale tid og sted for gjennomføring av prøven. Praksiskandidater tar selv kontakte med prøvenemnda for å avtale tidspunkt for prøveavlegging.

Lærebedrift og praksiskandidat kan komme med forslag til passende prøvearbeid. Det er prøvenemnda som godkjenner prøveforslagene og har ansvar for prøveoppgavene. Prøvens lengde varierer fra fag til fag, dette orienterer prøvenemnda om. Prøven avlegges normalt i lærebedriften, eller på prøvestasjon.

Særlig tilrettelegging av prøven

Det er mulig å søke om særlig tilrettelegging av fag-, svenne-, praksisbrev- og kompetanseprøve. Det er den som skal opp til prøven og som har et særskilt behov som kan søke om dette.

Tiltakene skal tilpasses behovet til den som skal opp til prøve, men tiltakene kan aldri føre til at kandidaten får fordeler fremfor andre som ikke får tilrettelegging. Tiltakene skal heller ikke være så omfattende at kandidaten ikke blir prøvd i kompetansemålene i læreplanen. Der det er krav om muntlige, skriftlige eller praktiske ferdigheter, er det ikke mulig å få tilrettelagt slik at disse ferdighetene ikke blir prøvd.

Søknad om tilrettelegging sendes til fylkeskommunen sammen med skjemaet om oppmelding til prøve. Sammen med søknaden må det legges ved dokumentasjon fra sakkyndig. Ved vansker eller funksjonshemming av fysisk art skal sakkyndig uttalelse være fra lege, er det lese/skrivevansker, vansker av psykisk art e.l. skal dokumentasjonen være utstedt av psykolog/logoped/spesialpedagog. Dokumentasjonen bør inneholde anbefaling om tilrettelegging, men det er fylkeskommunen som avgjør hvilken tilrettelegging som kan innvilges.

Se  Forskrift til opplæringslova § 3-61

Skjema:  Søknad om tilrettelegging av prøve

Fag-/svenneprøve inneholder fire deler:

  • Planlegging med begunnelse for valgte løsninger
  • Gjennomføring av det faglige arbeidet
  • Vurdering av eget prøvearbeid
  • Dokumentasjon av eget prøvearbeid

Prøvenemda skal gi en samlet vurdering og en karakter når prøven er avsluttet. Karakteren skal føres på prøveprotokoll som returneres til Rogaland fylkeskommune.

Du kan få en av følgende karakterer:

  • Bestått meget godt
  • Bestått
  • Ikke-bestått

Når prøven er bestått, vil du motta et kompetansebevis eller vitnemål. Selve fag-/svennebrev deles ut ved en høytidelig markering en gang i året, normalt i februar. Da inviteres du til høytidelig utdeling i Stavanger eller i Haugesund. Sted blir annonsert i invitasjonen.

Klage på ikke-bestått fag-/svenneprøve 

Ved ikke-bestått prøve, får du tilsendt prøvenemndas begrunnelse. Du kan klage på ikke-bestått fag-/svenneprøve på følgende grunnlag:

  • Prøvenemndas faglige vurdering.
  • Formelle feil eller andre ikke-faglige forhold ved prøveavviklingen.  
Del denne artikkelen på:

Dokumentasjonen som blir utstedt etter fullført yrkesopplæring er verdidokumenter som du må ta godt vare på. Dersom du har mistet denne dokumentasjonen, kan du bestille en ny utskrift (duplikat) av tidligere utstedt dokumentasjon.

Les mer >
Vedlegg