Transportløyver

Ønsker du å drive transport av varer eller personer mot betaling, trenger du løyve. Rogaland fylkeskommune har det administrative ansvaret for løyveordningene for drosje, selskapsvogn og ruteløyve.

Vilkår for å få løyve

For samtlige løyvetyper gjelder følgende generelle vilkår:

  • Du må drive en fast og varig virksomhet i Norge.
  • Du må ha god vandel (politiattest.)
  • Du må ha tilfredsstillende økonomisk evne.
  • Du må ha tilstrekkelig faglig kompetanse.

Mer informasjon om "Forskrift om yrkestransport innenlands med motorvogn eller fartøy" (åpnes i ny nettside)

Kontakt samferdselsavdelingen på tlf. 51 51 69 14 eller 51 51 69 15 dersom du ønsker å få søknadsskjema sendt i posten.

Endringer fra 2015

Løyvemyndighet for ikke-behovsprøvde løyver overføres fra fylkeskommunen til Statens Vegvesen fra 1. januar 2015. Oppdatert informasjon om dette finner du på  Regjeringens nettsted

Oversikt over ulike løyver

Ruteløyve
Den som vil drive persontransport i rute må i tillegg til turvognløyve ha et eget ruteløyve. Ruteløyvet er behovsprøvd. Det vil si at den som ønsker å drive rutetransport må søke fylkeskommunen der virksomheten har forretningsadresse om løyve. Fylkeskommunen vurderer behovet for rute på den aktuelle strekningen.

Drosjeløyve
Et drosjeløyve gir innehaveren rett og plikt til å drive persontransport utenfor rute med motorvogn registrert for høyst åtte sitteplasser i tillegg til førersetet. I særlige tilfeller kan løyvemyndigheten gi tillatelse til å drive drosjetransport med motorvogn registrert for høyst 16 sitteplasser i tillegg til førersetet.

Drosjeløyve er behovsprøvd. Det vil si at det er fylkeskommunen som utsteder drosjeløyver etter en vurdering av behovet for drosjeløyver i det aktuelle distriktet. Dersom et løyve blir ledig som følge av dødsfall eller oppsigelse, har søker med minst to års ansiennitet som fulltids drosjesjåfør i løyvedistriktet fortrinnsrett til det ledige løyvet. For utlysning av nye løyver er det løyvemyndigheten i det enkelte løyvedistrikt som avgjør på hvilke vilkår tildelingen skal finne sted.

Rammebetingelser for drosjenæringen i Rogaland fylke (1,8 MB)

Løyve om selskapsvogn 
Et selskapsvognløyve gir innehaveren rett til å drive persontransport med motorvogn registrert for høyst åtte sitteplasser i tillegg til førersetet. Motorvognen som skal brukes skal være eksklusiv. Løyvet er behovsprøvd.

 

I følge yrkestransportforskriften § 12 avvikles ordningen med returbeløp 31. desember 2016.

Les mer >

Søknad om bestyrerordning for drosjeløyve

Les mer >
Taxi

Her finner du takstene til drosjesentralene på Nord-Jæren

Les mer >