Fylkesvegnettets omfang og funksjon

Finnøyferja, Rogaland

Finnøyferja, Rogaland

Fylkesvegene i Rogaland spiller en vesentlig rolle i fylkets samlede transportsystem, og utgjør over 2490 km med fylkesveg. Dette styres ved at fylket har rolle som vegeier og bestiller, mens det daglige operative ansvaret med planlegging, bygging, drift og vedlikehold er overlatt til Statens vegvesen. Tilsvarende leveranseavtaler har vi også med andre aktører.

Standarden på fylkesvegnettet er ofte dimensjonerende for vegtransporten og mulighetene for å utnytte fylkets samlede transportsystem. Fylkesvegnettet omfatter veger av svært ulik karakter og har store sprang når det gjelder standard, funksjon og trafikkmengde.

Fylkesvegen ivaretar lokalt mange transportfunksjoner, enten som vegtilknytning til lokale/regionale sentra eller adkomst til overordnet vegnett, som kollektivtrafikkåre, skoleveg eller som transportveg for næringslivet. Vegnettet er viktig både i forhold til nærings-, personbil-, kollektiv-, gang- og sykkeltrafikk.

Investeringer

I 2016 bruker fylkeskommunen 788 millioner kroner på investeringer knyttet til fylkesvegnettet. Vi har gjennom vedtatte fylkesdelplaner lagt til grunn et årlig investeringsnivå i de ulike delene av fylket som igjen er grunnlag for de årlige budsjettprioriteringene.

Drift og vedlikehold 
Fylkeskommunen forvalter i 2016 omkring 612 millioner kroner til drift, vedlikehold og fergedrift på fylkesvegnettet.

Ferger
Vi har i dag ansvar for en rekke fergesamband på fylkesvegnettet. Disse blir drevet av Norled.

  • Hjelmeland-Nesvik-Ombo
  • Fogn-Judaberg-Nedstrand-Jelsa
  • Mekjarvik-Kvitsøy
  • Stavanger-Tau
Del denne artikkelen på: