Bussvei 2020 hillevag_1

Bymiljøpakken

Bymiljøpakken skal bidra til bedre framkommelighet og bymiljø på Nord-Jæren.  Bymiljøpakken skal styrke kollektivtilbudet, bedre forhold for de som går og sykler og bedre framkommelighet på veiene for deg som kjører privatbil eller driver næringstransport. Gjennom en rekke tiltak skal vi oppnå lavere klimautslipp, kortere bilkøer og mindre trafikkstøy. Når flere sykler, går eller tar buss, blir det kortere kø for dem som faktisk trenger å kjøre bil. I tillegg får alle renere luft.

Endring av navn 

I mai 2018 byttet Bypakke Nord-Jæren navn til Bymiljøpakken. Det var styringsgruppa i Bymiljøpakken som vedtok navnebyttet. Det nye navnet skal gi en større forståelse av helheten og at det er sammenheng i arbeidet som pågår for samferdsel og byutvikling på Nord-Jæren, enten det handler om det vi bygger, planlegger å bygge, framkommelighet og mobilitet, bompenger, miljø og bedre byer.  

Her finner du den viktigste informasjonen om Bymiljøpakken. Følger du linken  spørsmål og svar (Bymiljøpakken.no) får du også svar på dine spørsmål om bomstasjoner, takster, hva pengene skal brukes til, og svar på mange flere spørsmål som ofte blir stilt. Du finner også et kart hvor du enkelt finner prosjekter og tiltak der du bor, jobber og reiser.

Du kan også følge   Bymiljøpakken på facebook.  

Hva får vi? 

Det skal brukes over 30 milliarder kroner i Bymiljøpakken til en rekke prosjekter og tiltak fram mot 2033. Dette er noe av det pengene skal brukes på:  

 • Sykkelstamvegen, som er en sykkelvei av høy standard, mellom Stavanger, Forus og Sandnes 
 • Bussveien, som er en egen vei for buss, fra Stavanger sentrum til Sandnes sentrum, til Forus vest og Stavanger lufthavn Sola 
 • Bussvei fra Stavanger til Kvernevik og Risavika
 • Bussvei fra Sandnes sentrum til Vatnekrossen  
 • Egen vei for lastebiler fra Sola til Risavika og Sundekrossen 
 • Firefeltsvei på E39 fra Tasta i Stavanger til Harestad i Randaberg 
 • Firefelts motorvei på E39 fra Hove til Ålgård 
 • Sykkelveier og gangveier 

Bomringer

Byggingen av bomstasjonene til Bymiljøpakken startet sommeren 2017. Innkreving av bompenger starter 1. oktober 2018.

De vedtatte takstene fra 1. oktober er:

Priser for personbil

 • 22 kroner utenfor rush. Med rabatt blir prisen 17,6 kroner.
 • 44 kroner i rushtid, mellom klokka 7-9 og 15-17 på hverdager. Med rabatt blir prisen 35,2 kroner.

Det er 20 prosent rabatt dersom du har bombrikke.

Pris for tunge kjøretøy

 • 55 kroner utenfor rush. 
 • 110 kroner i rushtid, mellom klokka 7-9 og 15-17 på hverdager. 

Tunge kjøretøy får ikke rabatt.

Fakta om bompengeinnkrevingen

 • Du betaler rushavgift kun på hverdager. 
 • Du får 20 prosent rabatt per passering dersom du har bombrikke i bilen. (Takstgruppe 1)
 • Du betaler for maks 75 passeringer per måned dersom du har bombrikke i bilen
 • Timesregel – du kan kjøre inn i så mange ringer du vil i løpet av en time dersom du har brikke. Du betaler for èn passing i løpet av en time
 • Du betaler på vei inn i en ring
 • Du betaler ikke ut av ringen
 • Dagens bomstasjoner tas bort når Bymiljøpakken starter 1. oktober
 • El-biler, forflytningshemmede, moped/motorsykkel, syklende, gående og passasjerer er fritatt for bompengeinnkreving

Takstene og bompengeinnkrevingen skal evalueres og eventuelt justeres etter ett års drift. I følge Stortingsproposisjonen er disse grunntakstene (over) lagt til grunn i 2016-prisnivå. 

Finansiering 

Bompenger står for den største delen. Staten går inn med midler i Bymiljøpakken gjennom byvekstavtalen og Nasjonal transportplan, totalt på cirka 11 milliarder kroner. Rogaland fylkeskommune bidrar med cirka 1,5 milliarder kroner i momsrefusjon.

Kommunene har gjennom byvekstavtalen forpliktet seg til å utvikle boliger og arbeidsplasser på en måte som styrker kollektivtilbudet og reduserer behovet for transport. Midlene som Kolumbus får til å drive mobilitets- og holdningsskapende arbeid kommer fra belønningsmidler som er en del av byvekstavtalen.

Veien mot vedtak av Bymiljøpakken 

Bypakke Nord-Jæren (nå Bymiljøpakken) er forankret i konseptvalgutredningen (KVU) for transportsystemet på Jæren fra 2009 og føringer fra regjeringen i 2012. Det ble bestemt at den videre utviklingen av transportsystemet på Jæren skulle baseres på «Konsept K3A Busway», som både er basert på buss og jernbane. 

Med utgangspunkt i dette, ble et faglig grunnlag for Bypakke Nord-Jæren laget, med forslag til bompengeordning og oversikt over tiltak og prosjekt. Nullvekst i biltrafikken ble satt som et av hovedmålene for bypakken, der særlig Bussveien og Sykkelstamveien skal bidra til å nå målet. 

  Fylkestinget vedtok Bypakke Nord-Jæren 9. desember 2014. 
Kommunene på Nord-Jæren vedtok Bypakke Nord-Jæren høsten 2014.    

Bypakke Nord-Jæren ble ferdig kvalitetssikret (i prosessen kjent som KS2) tidlig høsten 2016. Der ble styring, finansiering og prosjektene i bypakken godkjent. På oppdrag fra Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet har eksterne konsulentselskap gått gjennom kostnader i prosjekter og tiltak i bypakken, for å sikre at de er mulig å gjennomføre. 

Stortingsproposisjonen om Bypakke Nord-Jæren,   Prop. 47 S (2016-2017), som er forslag til vedtak av bypakken, ble lagt fram i Statsråd 16. desember 2016. 

 Stortinget vedtok Bypakke Nord-Jæren 30. mars 2017. 

 Byvekstavtale for Nord-Jæren  ble inngått 15. juni 2017. Staten går inn med over sju milliarder kroner til viktige prosjekter i Bypakke Nord-Jæren. Samtidig forplikter regionen seg til at framtidig utvikling av boliger og arbeidsplasser skjer på en måte som styrker kollektivtilbudet og reduserer behovet for transport. Endelig avtale ble signert med regjeringen 28. september 2017.  Handlingsprogram 2018-2021  for Bypakke Nord-Jæren ble vedtatt i alle kommunene og i fylkestinget i desember 2017. Dette er en oversikt over alle planer i transportsystemet over en periode på fire år. Handlingsprogrammet blir revidert hvert år. 

Bymiljøpakken er et samarbeid mellom syv parter: Rogaland fylkeskommune, Stavanger kommune, Sola kommune, Randaberg kommune, Sandnes kommune, Statens vegvesen og Jernbanedirektoratet. Felles innsats er grunnlaget for å realisere alle prosjektene i Bymiljøpakken.  

Sykkelstrategi for Nord-Jæren

Denne strategien skal synliggjøre regionens felles visjon om en attraktiv og trygg sykkelhverdag for befolkningen på Nord-Jæren. Gjennom Bymiljøpakken skal sykkelstamveien fra Stavanger via Forus og til Sandnes bygges. Det er også satt av en milliard kroner til andre sykkelprosjekt.

Sykkelstrategien ligger vedlagt øverst til høyre.

Les mer >