Hva skjer når?

Det er flere viktige milepæler i arbeidet med regionreformen i løpet av høsten 2016 og våren 2017. Her finner du en oversikt over viktige datoer.

 • 18. og 19. august - felles forhandlingmøte om en ny Vestlandsregion (Os, Hordaland)
 • 1. og 2. september - felles forhandlingsmøte Vestlandet (Sola, Rogaland)
 • 14.-15. september - felles forhandlingsmøte Vestlandet  (Førde, Sogn- og Fjordane)
 • 20. september - sak til fylkesutvalget om kommunereformen 
 • 26. september - nabo-samtaler med Agder-fylkene
 • 27. september - Fylkesmannen presenterer sine anbefalinger for kommunereformen

I slutten av september blir kommunene i Rogaland orientert om at de blir invitert til en høring om Vestlandsregionen og eventuelle andre alternativer med utgangspunkt i den framforhandla intensjonsplanen. 

 • 18. oktober - sak i fylkesutvalget om framtidig organisering av fylkesmannsembetene
 • 18. oktober - sak i fylkesutvalget om kommunereformen med utgangspunkt i fylkesmannens anbefalinger til Kommunal og moderniseringsdepartementet (KMD)
 • 18. oktober - sak i fylkesutvalget om intensjonsplanen for Vestlandsregionen
 • 25. oktober - sak til fylkestinget om intensjonsplanen. Fylkestinget skal ta stilling til intensjonsplanene som er forhandlet fram.  
 • 6. desember - sak i fylkesutvalget om ulike alternative modeller for framtidig regionstruktur.
 • 13. desember/14.desember - sak i fylkestinget om ulike alternative  modeller for framtidig regionstruktur. 

Veien videre

Regjeringen vil gjøre en samlet vurdering av regionstrukturen i lys av målene for reformen og kriteriene for regioninndelingen etter at fylkeskommunene har gjort sine vedtak innen utgangen av 2016. Dette skjer trolig våren 2017.

Framdriftsplan nasjonalt

 • 5. april (2016)- St. meld. 22 (2015-2016) om rolle, struktur og oppgaver for nye folkevalgte regioner.
 • Juni 2016– Behandling av St.meld. 22 i Stortinget.
 • Desember– Frist for fylkeskommunene til å fatte vedtak om sammenslåinger.
 • Våren 2017– Regjeringen legger fram St. prop. om kommunereform og regionreform.
 • Juni 2017 – Stortingsbehandling av St. prop.
 • September 2019– Kommunevalg og fylkestings/regiontingsvalg.
 • 1. januar 2020 – Reformene iverksettes formelt.
Del denne artikkelen på: