Alternativer for regionsammenslåing

Arbeidet med ny regionsammenslåing har resultert i flere alternativer for hvordan en ny region kan komme til å se ut. Her finner du en samlet oversikt over de mulige alternativene til regionsammensetninger. Alternativene er sendt på høring. Høringsfristen er 25. november. 

Mulige alternativer til regionsammenslåing

Det er forhandlet fram en  intensjonsplan for sammenslåing av fylkene Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane til Vestlandsregionen. Intensjonsavtalen ble signert av fylkesordførerne i de tre fylkene 15. september. 

I tillegg til en Vestlandsregion kan flere alternativer være aktuelle for hvordan er ny region kan se ut for Rogaland ut fra et overordnet mål fra regjering og Storting på om lag 10 regioner i Norge. Alternativene presenteres under.  

  • A. Rogaland som egen region med samme geografiske avgrensing som nå.
  • B. En ny region der Rogaland får samme geografiske avgrensing som Sør-Vest politidistrikt.
  • C. En ny region mellom Rogaland og Hordaland.
  • D. En ny region mellom Rogaland og Agder-fylkene, fortrinnsvis Vest-Agder.

I motsetning til alternativet Vestlandsregionen har ingen av disse alternativene så langt vært gjenstand for noen inngående analyse av fordeler og ulemper når det gjelder samfunnsutvikling, demokratieffekter eller tjenesteyting. Nedenfor presenteres noen faktaopplysninger, samt overordnede vurderinger.

A. Med ca. 470 000 innbyggere (9 % av Norges folketall) vil Rogaland i utgangspunktet kunne bestå som egen region i modellen med om lag 10 regioner i Norge. Rogaland er større alene enn både et sammenslått Trøndelag og et sammenslått Agder. Rogaland er i dag Norges fjerde mest folkerike fylke og det mest befolkningstette fylket utenom Østlandet. Rogaland fylkeskommune framstår som veldrevet og vil også kunne påta seg betydelig flere oppgaver i framtiden.

B. Sør-Vest politidistrikt består av Rogaland pluss Sirdal i Vest-Agder og Hordalandskommunene Sveio, Etne, Bømlo, Stord og Fitjar. Når Hordfast er på plass, skal Stord og Fitjar innlemmes i Vest politidistrikt som omfatter resten av Hordaland pluss hele Sogn og Fjordane. Når det gjelder struktur på fylkesmannsembetene, blir dette alternativet trukket fram som det mest fornuftige av en faggruppe som er nedsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet (jf.  sak 164/16 til fylkesutvalget 18.10.2016). Samlet folketall ut Samlet folketall uten Stord og Fitjar: ca 493 000. Antall kommuner uten Stord og Fitjar: 30.

C. En ny region mellom Rogaland og Hordaland innebærer sammenslåing av to fylker som er noenlunde jevnbyrdige i befolkningsstørrelse og næringsstruktur. Å slå sammen det fylket som har det nest største by-området i Norge med det fylket som har det tredje største byområdet vil derimot kunne by på flere utfordringer. Dette er spesielt knyttet til konkurranseforholdet mellom Stavanger og Bergen, f.eks. når det gjelder ressursallokering. 
Samlet befolkning er tett oppunder 1 million. Antall kommuner før gjennomført kommunereform: 59.

D.Agder-fylkene arbeider med sikte på å slå seg sammen til en ny region, men Vest-Agder har likevel åpnet for samtaler med Rogaland. Fylkestingene i Agder-fylkene skal ta stilling til spørsmålet om en samlet Agder-region i desember etter at det har vært gjennomført høring av en utredning og innstilling som ble lagt fram 3. oktober 2016 fra fylkeskommunenes forhandlingsutvalg.
Et sammenslått Agder vil få ca. 300 000 innbyggere og 30 kommuner mens Rogaland alene har ca. 470 000 innbyggere fordelt på 26 kommuner. Rogaland pluss Vest-Agder vil kunne gi mange av de samme utfordringene i forholdet mellom de store byene Stavanger og Kristiansand på samme måte som mellom Stavanger og Bergen i alt. C. Samlet befolkning for Rogaland pluss Vest-Agder: ca 650 000. Antall kommuner: 41. 

Del denne artikkelen på: