Rogaland forsetter som egen region - foreløpig følger få nye oppgaver med ny regionstruktur

Rogaland forsetter som egen region - foreløpig følger få nye oppgaver med ny regionstruktur

Fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal.

Regjeringen la fram innstillingen til ny regionstruktur torsdag 5. april. I innstillingen ble også en del av de nye oppgavene som regjeringen ser for seg at de nye regionene skal ha presentert. Forslaget innebærer at Rogaland fortsetter som egen region, men hvilke nye oppgaver regionene får eller hvilke av dagens oppgaver som flyttes er ikke endelig avklart. 

Dette er noen av oppgavene regjeringen foreslår skal legges til de nye regionene i forbindelse med regionreformen

 • Kjøp av innenlandske flyruter
 • Tilskudd til private lufthavner
 • Ansvar for fiskerihavner
 • Tilskuddsmidler innen landbruket
 • Milder til kulturinstitusjoner
 • Friluftsoppgaver
 • Kulturminneoppgaver
 • Mer forpliktende regional planlegging

Samtidig foreslår regjeringen at den offentlige tannhelsetjenesten, som i dag er fylkeskommunal, blir overført til kommunene. Regjeringen foreslår også en overføring av ansvar for kollektivtransport til kommunene basert på gitte vilkår. 

Fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal mener signalene knyttet til nye oppgaver er positive, men hadde forventninger om at regjeringen hadde vært enda mer konkret med tanke på oppgaver.

- Det er foreløpig lite konkret og nytt i regjeringens innstilling. Vi har, gjennom flere vedtak i fylkestinget, vært tydelige på at vi forventer flere oppgaver til de nye regionene. Oppgaver som både må være tjeneste- og forvaltningsoppgaver, sier Ege Tengesdal. 

Fylkesordføreren er ikke fornøyd med forslaget om å overføre tannhelsetjenesten og ansvar for kollektivtransport til kommunene.  

- Jeg er bekymret for og ikke fornøyd med forslaget om å overføre tannhelsetjenesten til kommunene. I Rogaland er det bygget opp et godt tjenestetilbud og et solid fagmiljø gjennom flere år. Fylkestinget er klare på at vi vil beholde tannhelsetjenesten på et regionalt nivå. Det kommer vi fortsatt til å jobbe for. Vi ønsker heller ikke at ansvaret for kollektivtransport skal bli et kommunalt ansvar. Det er viktig at kollektivtilbudet blir vurdert helhetlig, også uavhengig av kommunegrenser, for hele fylket, sier Ege Tengesdal.  

Veien videre 

I juni skal Stortinget sette ned et ekspertutvalg som skal jobbe videre med overføring av ytterligere oppgaver og ansvar. Dette er noen av oppgavene som skal ses på:

 • Administrasjonen av fylkesveinettet (deler av sams veiadministrasjon med Statens vegvesen)
 • Flere oppgaver/ressurser på kulturområdet
 • En forsterket rolle i integreringsarbeidet knyttet til sysselsetting og utdanning/kompetanseheving

Ekspertutvalget blir etablert etter at Stortinget har vedtatt en ny inndeling i om lag 10 fylkeskommuner (regioner). Ekspertutvalgets oppdrag er å vurdere ytterligere oppgaver til regionene.

Innstillingen fra regjeringen innebærer også at fylkesmannsembeta skal følge de nye fylkesgrensene og regjeringen varsler en gjennomgang av andre statlige, regionale strukturer. 

 Pressemelding fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet – «forslag til ny fylkesinndeling»
 Stortingsproposisjon 84 S (2016-17) Ny inndeling av regionalt folkevalgt nivå
 Mer om arbeidet med regionreformen i Rogaland

Del denne artikkelen på: