Kontroll- og kvalitetsutvalget

Kontroll- og kvalitetsutvalget er et lovpålagt utvalg skal forestå det løpende tilsyn med den fylkeskommunale forvaltning på fylkestingets vegne.

Som tilsynsorgan skal kontroll- og kvalitetsutvalget påse:

  • At årsregnskapene blir revidert på en betryggende måte
  • At virksomheten årlig blir gjenstand for forvaltningsrevisjon ved at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltningen foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak
  • At det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra fylkestingets vedtak og forutsetninger
  • At det føres kontroll med forvaltningen av fylkeskommunens interesse i selskaper med mer

Kontroll- og kvalitetsutvalget er valgt av, og rapporterer til fylkestinget. Utvalget er ikke et klageorgan og behandler ikke klager på enkeltsaker.
Etter vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget er møtene i utvalget åpne for publikum.

Kontroll- og kvalitetsutvalgets medlemmer 2019-2023:

Arne Buchholdt Espedal (Ap)   

Erlend Jordal (H)                                                    

Anita Egeli (FrP)                                     

Katrine Sægrov (Sp)                                              

Svein Abrahamsen (V)                                         

                                        

 

Leder: Erlend Jordal (H)

Nestleder: Anita Egeli (FrP)

Sekretariat

Mette Jensen Moen, kontrollsjef
mette.jensen.moen@rogfk.no
Telefon: 51 51 69 85 / 970 90 318

Postadresse:
Kontroll- og kvalitetsutvalgets sekretariat
Postboks 130
4001 Stavanger

Tips oss!
Hvis du har en sak du mener kontroll- og kvalitetsutvalget bør se nærmere på, kan du kontakte sekretariatet, mette.jensen.moen@rogfk.no eller utvalgets leder 

Del denne artikkelen på:
Kontaktperson