Samferdsel_banner

Samferdselsavdelingen

Samferdsel er en av de sentrale oppgavene fylkeskommunen har som regional utviklingsaktør. Avdelingen legger til rette for investeringer i fylkesveinettet samt drift og vedlikehold av dette nettet. Videre har avdelingen et strategisk ansvar for den strategiske utviklingen av fylkets buss- og båt-tilbud. Disse aktivitetene er forankret i strategiske transportplaner utarbeidet av fylkeskommunen.

Fylkeskommunens budsjett til samferdselsformål ligger i 2013 på om lag 2,28 mrd. kroner fordelt på kollektivtrafikk, fylkesveier og tilrettelagt transport. I tillegg kommer bompengefinansierte fylkesveiprosjekter og –tiltak i Transportplanene for Jæren og Haugalandet.

Fylkeskommunen har som mål å videreutvikle allianser, partnerskap og virkemidler for å sikre gjennomføring av vedtatt samferdselspolitikk. Dette innebærer at fylkeskommunen samarbeider nært med de statlige transportetatene, kommuner, næringslivet og andre samarbeidspartnere om utvikling av transportsystemet i Rogaland.

Rogaland fylkeskommune skiller mellom rollene som «bestiller» og «utfører»
Fylkesrådmannen er ansvarlig for utarbeidelse og oppfølging av den årlige politiske bestillingen mens Rogaland Kollektivtrafikk FKF (RKT) og Statens vegvesen er fylkeskommunens utøvende organer for hhv. kollektivtrafikk og investeringer, drift og vedlikehold på fylkesvegnettet. Forholdet til RKT og Statens vegvesen reguleres gjennom årlige budsjett- og leveranseavtaler.

Fylkeskommunen har også ansvaret for løyver for person- og godstransport i fylket samt brukergodkjenning for tilrettelagt transport.
Saksbehandlingen knyttet til fylkeskommunens samferdselsoppgaver gjennomføres av Samferdselsavdelingen.

Samferdselssjef: Gottfried Heinzerling, gottfried.heinzerling@rogfk.no

Mer om samferdsel

Ansatte i Samferdselsavdelingen