Personvernombud i Rogaland fylkeskommune

Personvernombudet i Rogaland fylkeskommune jobber med å ivareta personverninteressene til ansatte, elever og lærlinger, pasienter og andre som bruker våre tjenester.

I løpet av livet bruker du ulike tjenester i fylkeskommunen, som for eksempel skolegang, skoleskyss, tannhelsetilbud og diverse støtteordninger. Kanskje er du også jobbsøker eller ansatt hos oss. For å gi deg tjenester og tilbud du har krav på, behandler fylkeskommunen personopplysninger om deg. Da er det viktig at fylkeskommunen behandler opplysningene riktig og sikkert.

Det er personvernombudets oppgave å sjekke at loven blir fulgt i behandling av personopplysninger og å gi råd om hvordan dette skal gjøres. Men det betinger at du kontakter ombudet og gir informasjon om den aktuelle problemstillingen.

Hva kan du kontakte personvernombudet om? 

Du kan kontakte personvernombudet i alle spørsmål som gjelder behandling av personopplysninger i Rogaland fylkeskommune. Eksempler kan være rettigheter som innsyn og åpenhet, sikkerhetstiltak, håndtering av avvik og opplæring av medarbeidere. Personvernombudet gir råd, og kan også bringe saker videre i organisasjonen. 

Personvernombudet i Rogaland fylkeskommune er Aleksandra Endresen, og kan nås på e-post: aleksandra.endresen@rogfk.no. Personvernombudet har taushetsplikt.

Personvernombudets hovedoppgaver 

Personopplysningsloven og personvernforordningen bestemmer hvilke oppgaver personvernombudet har. Personvernombudet skal blant annet:

  • gi råd og informasjon om behandling av personopplysninger i fylkeskommunen.
  • kontrollere at fylkeskommunen følger personvernlovgivningen og interne retningslinjer, og påpeke eventuelle brudd på regelverket.
  • bistå enkeltpersoner med å ivareta sine rettigheter, typisk innsyn, retting eller sletting i egne personopplysninger behandlet av fylkeskommunen.
  • samarbeide med og fungere som et kontaktpunkt for Datatilsynet. 
  • på forespørsel gi råd om vurderingen av personvernkonsekvenser og kontrollere gjennomføringen av vurderingen.
Kontaktperson